1. Quản trị website Làm nội dung, tối ưu onpage Chụp ảnh, quay video, xử lý hình ảnh, video phục vụ cho bài viết, chiến dịch. Tìm kiếm dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video trên internet và các nguồn khác để làm dữ liệu viết bài Hỗ trợ xử lý sự cố truyền thông trên