Không phải nhân viên bướng bỉnh nào cũng mang đầy nhược điểm cần phải loại bỏ mà họ cũng có thể có những điểm mạnh cần được phát huy. Sa thải nhân viên  không khó nhưng bạn không thể áp dụng trong mọi trường hợp, nhất là khi năng lực của nhân viên không kém